За проекта

През последните десетилетия се наблюдава засилен интерес към ИКТ сектора съчетан с нарастващата нужда на учениците от професионално ориентиране в последните им години в гимназията. Съчетаването на тези две неща ще помогне на младежите да са по-подготвени при навлизането в пазара на труда.

Планирано е проектът да се имплементира главно в България, Австрия и Ирландия., но резултатите ще бъдат представени и в Лихтенщайн (държава на трансферирания проект).

В тази връзка предлагаме един интерактивен инструмент за самооценка и разсъждение върху постиженията, който изследва и сравнява индивидуалните нагласи на ученика с изискванията в различните професии, използвайки предимствата на електронното портфолио.

Проектът „Електронно портфолио за Вашето бъдеще” комбинира иновативен мултимедиен инструмент за самооценка и електронно портфолио, което да подготви учениците да преодолеят разминаването между полученото образование и последващата им професионална квалификация. В рамките на проекта бе разработена и система за идентифициране на застрашените от отпадане ученици.

 
 
 

Контекст

Понастоящем в България има недостиг на атрактивни инструменти за онлайн консултиране. Налице е сериозно разминаване между нагласите на учениците спрямо желаните от тях методи на обучение (интернет) и инструментите предлагани им на този етап (традиционни обучителни материали, печатни материали и др.).

Според ЕВРОСТАТ (2006) 18% от младежите в България напускат преждевременно училище. В същото време липсата на гъвкавост, на обучен персонал и методи ориентирани към конкретната личност в образователната система в България, както и крайно неатрактивните педагогически подходи задълбочават разминаването между образованието и професионалната реализация. В Австрия преждевременно напускащите училище са 9.6% (ЕВРОСТАТ 2006) като през последните няколко години броят им нараства. Ето защо някои конкретни мерки биха могли да обърнат тази отрицателна тенденция като ограничат подценяването употребата на интернет, например. Проектът ни предлага метод за идентифициране на застрашениете от отпадане ученици.
     

Основна цел и подцели

Основната цел на проекта „Е-портфолио за вашето бъдеще” е да подпомогне консултантите в работата им с младежите, а именно при оказване на помощ на ученика да осъзнае собствените си компетенции и умения. Веднъж научил се на това младежът ще е в състояние да взема правилните решения що се отнася до образованието и професионалното си развитие.

Конкретните цели на проекта са:

• Да предостави на консултантите иновативен уеб-базиран инструмент в помощ при идентифицирането на застрашени от отпадане на ученици посредством разработване и преглеждане на персоналното еПортфолио на ученика;

• Да разработи методология за подпомагане на учениците при разработването и поддръжката на електронно портфолио;

• Да помогне на учениците да определят кои са компетентностите и уменията им посредством една атрактивна и развлекателна компютърна игра;

• Да обучи консултанти и педагогически съветници от 4 държави – България, Австрия, Ирландия и Лихтенщайн в разработването и използването на електронното портфолио;

• Да предложи на основните заинтересовани страни един цялостен интерактивен инструмент за самооценка и разсъждение върху постиженията, който инструмент да намали разминаването между образованието и професионалната реализация на ученика;

 
     
 

Дейности

 

• Разработване на проучване “Подпомагане на професионалното ориентиране на учениците посредством употребата на електронното портфолио”

• Организиране на валоризационни дейности – презентации на проекта на местно ниво, срещи с основните заинтересовани страни;

• Разработване на еПортфолио, което да отразява специфичните нужди на учениците в последните години от средното им образование;

• Разработване на методологичен инструмент, който да подпомага консултирането с помощта на електронното портфолио (ръководство “Eлектронно портфолио за Вашето бъдеще”);

• Обучение на консултанти, консултанти по професионално ориентиране, обучители и педагогически съветници от 4 европейски държави в използването на електронното портфолио;

• Разпространение на продуктите по проекта до основните заинтересовани страни в 4 европейски държави посредством партньорската мрежа;

• Изграждане на пилотен тестови център и поддръжка на “Е-портфолио за Вашето бъдеще”, който да гарантира трайността и продължаването на дейностите по проекта;

     

Метода на Е-портфолиото в сферата кариерното консултиране и в процеса на учене през целия живот

Ключов аспект на проекта "еПортфолио за Вашето бъдеще" е представянето на еПортфолиото като метод за професионално ориентиране и кариерно консултиране. За да предостави насоки на младия човек/студент, консултантът трябва да бъде запознат с еПортфолио средата, съдържаща 4YF игра, Мотивационен тест и еПортфолио. Консултантите могат да използват информацията, споделена от потребителите и резултатите им от играта и теста, за да дадат съвети и консултации. Консултантите трябва да сравнят мнението на потребителите с резултатите от играта и теста. Това сравнение дава разнообразна информация на консултанта (педагогически консултант, младежки кариерен консултант), която той може да използва за решаване на проблеми в краткосрочен аспект. Създаден е специален “Изглед за консултиране”, чрез който консултантът може да комуникира с младите хора, да анализира техните умения, способности, интереси и да предоставя напъствия за кариерното им развитие и професионалната им реализация. Разработен е и набор от индикатори, съвети и напътствия за включване на консултирането, чрез използване на метода на еПортфолиото. Информацията, събрана от 4YF играта и мотивационния тест, както и личното мнение на консултирания младеж/студент, дава пълна картина на степента на самопознание на младежа.

Като използват елементите на средата за еПортфолио, консултантите могат да предоставят напътствия за дълъг период от време. Ако потребителите обновяват достатъчно често своето еПортфолио, и отбелязват там своите постижения, консултантите могат да изгираят решаваща роля в процеса на учене през целия живот, като предоставят различни съвети и напътствия на потребителите с оглед на тяхното кариерно развитие и професионална реализация.

 

 
     
 

Резултати

 

• Среда базираща се на компютърна игра (Електронно портфолио за вашето бъдеще – 4YF), състояща се от 3 основни елемента, които взаимно се допълват и изграждат един цялостен и единствен по рода си инструмент.

• Интерактивен инструмент за самооценка и определяне компетенциите на ученика (уеб-базирана игра за себеопознаване), който да набляга на предимствата при използването на ИКТ и мултимедия, както и уеб-базиран интерактивен тест, измерващ риска от ранно напускане на училището при подрастващите.

• Инструмент за разработване на електронното портфолио от ученика – електронното портфолио ще представлява ръководство за ученика, място за съхраняване и представяне на постиженията на ученика, ръководство за кариерно развитие предназначено за ученика/консултанта, презентация на академичното израстване на ученика по време на опита натрупан във висшето училище, както и маркетингов инструмент за търсене и намиране на работа.